Hong Kong Life Facebook
 
 
 客戶資料
姓名
年齡
性別 男  
 家庭生活開支
每月家庭生活費用 (包括生活費用、樓宇供款和子女教育費用等所有開支) 港幣
您預期需要維持此開支多少年?
 債務
樓宇按揭貸款餘額 港幣
汽車貸款 港幣
個人貸款 港幣
其他債務 港幣
預算為子女所儲蓄的教育基金 港幣
善終費用 港幣
總額 港幣
 現有資產
現有人壽保障總額 港幣
現金及銀行存款 港幣
股票及債券 港幣
退休基金 港幣
其他資產 港幣
總額 港幣

預期每年平均通脹率 %
預期每年平均存款利率 %